SEED - Verdeelung vum Som fir d'Erhale vun der Diversitéit

4th March 2024

club logo

Mierscher Lieshaus


LU: Mir si frou, dass mir am Mierscher Lieshaus och dëst Joer erëm Geseems vun der ASBL SEED verdeele kënnen. SEED produzéiert Som a setzt sech fir d'Erhalen an d'Entwécklung vun der Diversitéit an. Kommt also bis laanscht a sicht Iech passende Som fir äre Gaart, Balkon oder Fënseterbriet eraus. Dir kënnt Iech bei eis och Bicher iwwer Planzen, Gaart an Aartevillfalt ausléinen. Méi Informatioune fannt dir och op der Websäit vu SEED: https://seed-net.lu/FR: Cette année encore, nous sommes heureux que le Mierscher Lieshaus soit un lieu de distribution des semences de l‘a.s.b.l. SEED. SEED produit des semences et s'engage pour la préservation et le développement de la diversité. Venez donc nous rendre visite et trouvez des semences pour votre jardin, votre balcon ou votre rebord de fenêtre. Vous pouvez également emprunter des livres sur les plantes, le jardinage et la biodiversité. Vous trouverez de plus amples informations sur le site web de SEED : https://seed-net.lu/EN: We are happy to distribute seeds from ASBL SEED at the Mierscher Lieshaus again this year. SEED produces seeds and is committed to the preservation and development of diversity. Visit the library and find the right seeds for your garden, balcony or windowsill. Don't forget to borrow books about plants, gardening and biodiversity. You can find more information on the SEED website: https://seed-net.lu/


image