D'Mierscher Lieshaus huet ënnerschriwwen, sech un d'Charte de déontologie ze halen, déi de Kulturministère opgestallt huet. Méi Informatiounen dozou fannt dir um Site vum Ministère.