D'Mierscher Lieshaus ass méi wéi eng einfach Bibliothéik!

Mir hu ronn 20.000 Medien fir eis Lekteuren!
Hei trëffen séch Léit déi gären liesen an enger frëndlecher Ambiance.

Mir hu Bicher a véier Sproochen: Däitsch, Lëtzebuergesch, Franzéisch an Englesch.

Dir fannt niewent aktuelle Bicher fir Grouss a Kleng och klassesch Lektüre,
Sachbicher zu aktuellen Themen, Sproochcours'en, Lexikonen an Dictionnairen.
Natiirlech bidde mir och Zäitschrëften a Lauschterbicher (Hörbücher) un.

An eisem « Internet-Eck » stinn zwee PC’en fir den Public.

Donieft bidd eis Bibliothéik verschidden Aktivitéiten  un:

 • Workshopen a Couren (Kreativ Schreiwatelie‘en fir Erwuessener an fir Kanner, Orthographie-Couren fir d’Lëtzebuerger Sprooch, Seminairen fir d'Kommunikatioun ze verbesserën, …)
 • Aktivitéiten am Zesummenhang mam Buch (z.B. „Bicher am Gespréich = Literaturzirkel / Gespéich iwwer d’LITERAtur a MUSik= LITERAMUS)
 • Eng Kéier pro Mount, Samschdes: Maerercher an aaner Geschichten fir KID’s vun 3-4 Joer.
 • Tables rondes a Konferenzen  zu aktuellen Themen
 • Visite vun eiser Bibliothéik fir Schoulklassen op Ufro 
 • Bicherdëscher oder eng Valise mat Bicher fir e speziellt Thema op Ufro
  (Tel. 32 50 23-551 vun 9h30-12h30)

 

 

Le "Mierscher Lieshaus" est bien plus qu’une simple bibliothèque!

Environ 20.000 médias vous attendent!
C’est un lieu de rencontre pour tous les amateurs de la lecture dans une ambiance accueillante.

Nous offrons des livres en anglais, français, allemand et luxembourgeois.
Vous
 trouverez la littérature actuelle pour petits et grands des classiques,
des encyclopédies, des documentaires  ainsi que des magazines et des livres audio.

Dans notre « Espace Internet » deux ordinateurs sont à votre disponibilité.

Nous vous proposons également d'autres activités, comme p.ex. :

 • Ateliers et cours (Ecriture créative, orthographie luxembourgeoise, communication etc.)
 • Cercles de lectures
 • Conférences
 • Expositions
 • Lectures
 • Tables rondes
 • Visites guidées pour des classes scolaires sur rendez-vous  
  (Tel. 32 50 23-551 de 9h30 à 12h30 heures)