Méi wéi eng einfach Bibliothéik!

LU

Mir hu ronn 21.000 Medien fir eis Lekteuren!
Hei trëffen séch Léit déi gären liesen an enger frëndlecher Ambiance.

Mir hu Bicher a véier Sproochen: Däitsch, Lëtzebuergesch, Franzéisch an Englesch.

Dir fannt niewent aktuelle Bicher fir Grouss a Kleng och klassesch Lektüre,
Sachbicher zu aktuellen Themen, Sproochcours'en, Lexikonen an Dictionnairen.
Natiirlech bidde mir och Zäitschrëften a Lauschterbicher (Hörbücher) un.

An eisem « Internet-Eck » stinn dräi PC’en fir den Public.

Donieft bidd eis Bibliothéik verschidden Aktivitéiten  un:

 • Workshopen a Couren (Kreativ Schreiwatelie‘en fir Erwuessener an fir Kanner, Orthographie-Couren fir d’Lëtzebuerger Sprooch, Seminairen fir d'Kommunikatioun ze verbesserën, …)
 • Aktivitéiten am Zesummenhang mam Buch (z.B. „Bicher am Gespréich = Literaturzirkel / Gespéich iwwer d’LITERAtur a MUSik= LITERAMUS)
 • Eng Kéier pro Mount, Samschdes: Maerercher an aaner Geschichten fir KID’s vun 3-4 Joer.
 • Tables rondes a Konferenzen  zu aktuellen Themen
 • Visite vun eiser Bibliothéik fir Schoulklassen (max 16 Schüler*innen) op Ufro 
 • Bicherdëscher oder eng Valise mat Bicher fir e speziellt Thema op Ufro
  (Tel. 32 50 23-551 vun 10h-14h)

Plus qu’une simple bibliothèque!

FR

Environ 21.000 médias vous attendent!
C’est un lieu de rencontre pour tous les amateurs de la lecture dans une ambiance accueillante.

Nous offrons des livres en anglais, français, allemand et luxembourgeois.

Vous
 trouverez la littérature actuelle pour petits et grands des classiques,
des encyclopédies, des documentaires  ainsi que des magazines et des livres audio et des Tonies.

 

Dans notre « Espace Internet » deux ordinateurs sont à votre disponibilité.

 

Nous vous proposons également d'autres activités, comme p.ex. :

 • Ateliers et cours (Ecriture créative, orthographie luxembourgeoise, communication etc.)
 • Cercles de lectures
 • Conférences
 • Expositions
 • Lectures
 • Tables rondes

 • Visites guidées pour des classes scolaires des communes conventionnées (max. 16 élèves) sur rendez-vous  
  (Tel. 32 50 23-551 de 10h à 14h heures)

Digitale Angebote - 24/7 geöffnet!

DE

online lesen/hören/lernen:

E-Books, E-Audios ausleihen:

 

ebooks

 
Zu Hause oder unterwegs, die digitalen Medien des bibnet.lu können an jedem beliebigen Internetterminal heruntergeladen bzw. gelesen oder gestreamt werden.


Ausprobieren lohnt sich - zur Einwahl benötigt man:

 • Nummer des Leseausweises (Lesekarte muss gültig sein ) und
 • dazugehörige PIN

 

Offres numériques - Ouvert 24/7!

FR

lire/écouter/apprendre en ligne

livres électroniques, livres audio:

 

ebooks
 
À la maison ou sur la route, les médias numériques de bibnet.lu peuvent être téléchargés, lus ou diffusés en continu sur n'importe quel terminal Internet.


Cela vaut la peine d'essayer - vous devez vous connecter :

 •     le numéro de la carte de lecteur (la carte de lecteur doit être   valide) et
 •     PIN correspondant

Rückgabe von Medien 24/7 vor dem Eingang zum Lieshaus

Lued iech d'App vun dëser Homepage op ären GSM a bleift informéiert!