Libesbréif fir e Buch / Lettre d'amour pour un livre


14 February 2024

???????? Libesbréif fir e Buch
 
Fir dëse Vältesdag hu mir eis eng kleng Aktioun iwwerluecht: Kommt dës Woch an d'Mierscher Lieshaus a schreift engem Buch, dat Iech besonnesch gutt gefall huet, e Libesbréif. Sou kënnen aner Persounen dat Buch entdecken. 
 
1. Sich e Buch, dat s du gären hues.
2. Huel e rosae Post-it.
3. Schreif e klengen Text: Ëm wat geet et am Buch? Firwat hues du et gär?
4. Ënnerschreif mat dengem Virnumm (fakultativ).
5. Pech de Post-it op d‘Buch.
 
???????? Lettre d’amour pour un livre
 
1. Choisis un livre que tu aimes.
2. Prends un post-it rose.
3. Écris un petit texte: Quel est le sujet du livre? Pourquoi aimes-tu ce livre ?
4. Écris ton prénom (facultatif).
5. Accroche ton post-it sur le livre.
 
???????? Love letter for a book
 
1. Choose a book you like.
2. Take a pink sticky note.
3. Write a short text: What is it about? Why do you like this book?
4. Sign with your first name (optional).
5. Stick the note on the book.