Mierscher Lieshaus

Angebot

« Mierscher Lieshaus »-Méi wéi eng einfach Bibliothéik!

Exif_JPEG_PICTUREronn 20.000 Medien fir eis Lekteuren!
Hei trëffen séch Léit déi gären liesen an enger frëndlecher Ambiance.

Mir hunn Bicher an véier Sproochen: Däitsch, Lëtzebuergesch, Franzéisch an Englisch.

Dir fannt niewent aktuelle Bicher fir Grouss a Kleng och klassisch Lekture,
Sachbicher zu aktuellen Themen,
Sproochcouren, Lexikonen an Dictionnairen.
Natiirlech bidden mir och Zäitschriften a Lauschterbicher (Hörbücher) un.

An eisem « Interneteck » stinn PC’en fir den Public.

Donieft bidd eis Bibliothéik verschidden Aktivitéiten  un:

 • Workshopen a Couren (Kreativ Schreiwatelie‘en fir Erwuessener an fir Kanner, Orthographie-Couren fir d’Lëtzebuerger Sprooch, Seminairen fir’d Kummunikatioun ze verbesserë…)
 • Aktivitéiten am Zesummenhang mam Buch (z.B. „Bicher am Gespréich=Literaturzirkel/ Gespéich iwwer d’LITERAtur a MUSik= LITERAMUS)
 • Eng Kéier pro Mount, Samschdes: Maerercher an aaner Geschichten fir KID’s vu 3-4 Joer un.
 • Tables rondes, Konferenzen  mat aktuellen Themen
 • Visiten vun eiser Bibliothéik fir Schoulklassen op Ufroo
 • Bicherdescher oder eng Valise mat Bicher fir e speziellen Thema op Ufroo
  (Tel. 32 50 23-551 vun 9h30-12h30)


  « Mierscher Lieshaus »-plus qu’une simple bibliothèque!
Environs 20.000 médias vous attendent!

C’est un lieu de rencontre pour tous les amateurs de la lecture dans une ambiance accueillante.

Nous offrons des livres en anglais, français, allemand et luxembourgeois.
Vous
trouverez la littérature actuelle pour petits et grandsdes classiques,
des encyclopédies, des documentaires ainsi que des magazines et des livres audio.

Dans notre « Espace Internet » des ordinateurs sont disponible pour le grand public.

 Activités :

 • Ateliers et Cours (Ecriture créative, Orthographie luxembourgeoise, Communication etc.)
 • Cercles de lectures
 • Conférences
 • Expositions
 • Lectures
 • Tables rondes
 • Visites guidées pour des classes scolaires sur rendez-vous 
  (Tel. 32 50 23-551 entre 9h30-12h30)